Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb/realizaci díla na internetovém obchodě www.dlouhovlaska.cz nebo v kamenné provozovně prodejce na adrese Novotného 1273/2, Praha – Hlubočepy (dále jen Provozovna) – vlasovém studiu Změnaklepšímu od Dlouhovlásky.

Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Petr Štál, Ph.D., IČ: 02316293, DIČ: CZ8208312024 se sídlem v náměstí Junkových 2870/3, Praha-Stodůlky, 155 00, anebo Dlouhovláska s.r.o., se sídlem: Novotného 1273/2, Praha-Hlubočepy, 152 00, IČ: 19394918, DIČ: není plátcem DPH, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C – vložka 385689, jednatelem společnosti je Ing. Petrem Štál, Ph.D. na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami, které jsou upravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující – Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel – Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami.

Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku – (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) – bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Objednávka 

Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.

Minimální objednávané množství v případě online objednávek je 40 ks vlasových pramenů. Při osobním odběru je možný nákup libovolného množství vlasových pramenů.

Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy na zboží slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté nepřevezme a nezaplatí.

Kupující je při rezervaci termínu (nebo nejpozději jeden týden před plánovaným termínem) povinen uhradit prodávajícímu rezervační platbu ve výši 800 Kč až 5.000 Kč (podle předpokládané časové náročnosti úkonu), pokud se obě strany nedohodnou jinak. Platbu je možné provést v hotovosti nebo bezhotovostní formou na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží daňový doklad o složení rezervační platby. Rezervační platba se odčítá v plné výši od ceny zboží a služeb, které mají být realizovány v dohodnutém termínu rezervace. Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 4 pracovní dny před plánovaným termínem rezervace, rezervační platba kupujícímu odečtena z ceny zboží a služeb nebude (resp. kupujícímu bude účtován stoprocentní storno-poplatek odpovídající výši rezervační platby), rezervační platba je nevratnou platbou za provedení rezervace termínu v plánovacím systému.

Pokud kupující zruší rezervaci termínu méně než čtyři pracovní dny před dohodnutým termínem návštěvy salonu nebo se na termín nedostaví bez prokazatelného včasného (tj. nejvýše s předstihem čtyř pracovních dnů před plánovaným termínem) zaslání avíza prodávajícímu, má prodávající právo požadovat od kupujícího takzvaný “storno poplatek” ve výši 800 Kč až 5.000 Kč (podle předpokládané časové náročnosti úkonu). 

Rezervační platbu salon (resp. prodávající) vybírá standardně, neboť je naší snahou neustálé zvyšování kvality služeb, což znamená i efektivní organizaci a plánování rozvrhu našich kadeřníků.

Prodávající v rámci služby “garance specialisty” účtuje kupujícímu fixní částku ve výši 3.000 Kč, a to opakovaně při každé rezervaci termínu kupujícím, kdy kupující požaduje službu “garance specialisty”, tzn., že objednanou službu, popř. služby vlasového studia (prodávajícího) bude provádět pouze specialista, nebo specialistka podle výhradní preference kupujícího.

Platba za službu “garance specialisty” je nevratnou platbou. Platba za službu “garance specialisty” se nezapočítává do celkové ceny zboží a dalších realizovaných služeb, které je podle aktuálního platného ceníku prodávajícího (vlasového studia) kupující povinen prodávajícímu uhradit.

Platbu za službu “garance specialisty” je kupující povinen uhradit prodávajícímu při rezervaci termínu (nebo nejpozději do pěti kalendářních dnů od data, ve kterém došlo k uzavření závazné rezervace termínu).  Platbu je možné provést v hotovosti nebo bezhotovostní formou na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží daňový doklad o složení platby.

Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 4 pracovní dny před plánovaným termínem rezervace, platba spojená se službou “garance specialisty” hrazená kupujícím propadá ve prospěch prodávajícího, a to v plné výši.

Pokud nastanou okolnosti, za kterých je prodávajícímu znemožněno garantovat kupujícímu službu “garance specialisty”, je prodávající povinen bezodkladně kupujícího kontaktovat s návrhem náhradního termínu, ve kterém bude možné kupujícímu opětovně zajistit výhradní garanci zvoleného specialisty, nebo specialistky ze strany prodávajícího – v tomto případě kupující poplatek za službu “garance specialisty” opakovaně nehradí; anebo je prodávající povinen kupujícímu v plné výši refundovat platbu za “garanci specialisty”, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Doprava zboží 

Pokud si zákaznice nevyzvedne zboží osobně nebo je zboží zasíláno prostřednictvím české pošty. Všechny zásilky jsou pojištěné. Poštovné činí 150-2.500 Kč u standardních zásilek PPL, u zásilek zasílaných službou EMS, nebo do zahraničí se poštovné určuje individuálně. Zásilky do zahraničí jsou podle INCOTERMS zasílány dle doložky “FOB”, pokud se Prodávající a Kupující před odesláním zásilky vyloženě písemně nedohodnou jinak (žádost musí být dána ze strany Kupujícího).

Způsob platby 

Akceptovány jsou pouze platba v hotovosti, případně převod na účet prodávajícího předem na základě zaslaného potvrzení objednávky.

Převzetí zásilky v případě zaslání poštou 

Při přebírání zboží řádně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škodu neprodleně reklamujte u doručovatele. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě. Zboží je rovněž možné převzít osobně na naší provozovně: Novotného 1273/2, Praha, po předešlé e-mailové či telefonické dohodě.

Záruka 

Na vlasy je poskytována standardní dvouletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky. Záruka „proti zacuchání vlasů“ se vztahuje na zboží do tří umytí (předepsaným systematickým způsobem).

Na veškeré elektricky napájené spotřebiče je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na padesát hodin provozu, podle toho, co nastane dříve. Na příslušenství k prodlužování vlasů (tj. kleště, multifunkční kleště, kleště na odstranění keratinových spojů, navlékátka apod.) je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na plnou funkčnost pro realizaci/odejmutí sto spojů za předpokladu dodržení technologicky korektních postupů. Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady vzniklé běžným provozem a používáním.

Záruka se nevztahuje na velikost, viditelnost a provedení spojů vlásenek, které je obvyklé dané metodě aplikace a z části je předmětem „know-how“ prodávajícího. Záruka se vztahuje na stabilitu spoje. Při samovolném uvolnění spoje aplikovaného metodami micro-rings, rings, keratin, micro-spojů a mini spojů do tří měsíců od aplikace vlásenek má kupující možnost bezplatně si tyto nechat opětovně aplikovat. U vlásenek aplikovaných metodami Tape, NanoTape, MiniTape, MicroTape je záruka na stabilitu spoje dva týdny od aplikace vlásenek. Prodávající neručí za případné zdravotní komplikace (alergické reakce, či problémy způsobené přecitlivělostí pokožky apod.) způsobené kupujícímu, které mohly vzniknout aplikací vlásenek; v případě, že o možných zdravotních komplikacích nebyl prodávající dopředně informován, věc je chápána jako nepřízeň z důvodu vyšší moci a kupující nemá jakékoli nároky na vrácení peněz či reklamaci zboží a služeb. Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlásenek.

Vlásenky, které jsou tvořeny vlasovým materiálem, jsou vždy vybírány s nejvyšší možnou precizností prodávajícího, popř. dle požadavků zjištěných při konzultaci s klientem. Barevný nesoulad či nesoulad dalších kvalitativních parametrů (tj. zejména jemnosti, vlnitosti apod.) vlásenek s vlastní kšticí klientky není důvodem k reklamaci zboží, popř. výměně zboží či vrácení peněz. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů v pramenu) vlásenek vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka.

Zakázková výroba paruk/tupé/vlasových náhrad/příčesků Prodávajícím se řídí aktuálně platným ceníkem prodávajícího, který je k dispozici na Provozovně. Vlasy pro výrobu vlasových náhrad jsou získávány z výkupu/darování vlasů formou poštovních zásilek od klientů, popř. je pro vytvoření uměleckého efektu díla (vlasové náhrady, paruky, tupé etc.) možno v technologicky odůvodnitelných případech použít i syntetická vlákna (např. pro realizaci efektu trvale šedivých vlasů při výrobě pánských tupé, aby při následném kolorování vlasové náhrady nedošlo k sjednocení barevného tónu finálního výrobku). Prodávající vzhledem k výše uvedenému nemůže plně garantovat původ zboží. Na materiál použitý při výrobě paruk/tupé/vlasových náhrad je poskytována standardní dvouletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky. Záruka „proti zacuchání vlasů“ se vztahuje na zboží do dvou umytí paruk/tupé/vlasových náhrad/příčesků (předepsaným způsobem Prodávajícího, o kterém je Kupující vždy informován při převzetí Zboží).  Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlasů či vláken použitých při výrobě paruk/tupé/vlasových náhrad/příčesků. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů ve svazku) vlasů osazených v parukách/tupé/vlasových náhradách/příčescích vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka. Záruku Prodávající neposkytuje na konstrukci a opotřebení montury.

Storno objednávky 

Objednávku lze bezplatně stornovat do 12 hodin po jejím odeslání. Při delší lhůtě je to možné- pokud již dodávka nebyla expedována nebo nedošlo ke vzniku výrobních a dalších nákladů spojených s realizací zakázky. Mezi tyto náklady patří především příprava vlasových pramínků, odbarovování či bělení, zabalení, příprava na expedici apod.

Realizace nadstandardních úkonů 

Je-li předmětem objednávky realizace úkonů, které prodávající označí za nadstandardní, jako např. barvení a tónování vlasových pramenů dle specifické barvy podle požadavků kupujícího, má prodávající právo na vyžádání nevratné platby ve výši až 5.000 Kč. Po přijetí platby prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o složení platby za zboží.

“Last-minute” změna objednávky

“Last-minute” zájezdy nejsou vždy nejlepší volbou, stejně tomu je tak i při změně objednávky klientkou (kupujícím) na poslední chvíli, tj. méně než dvacet čtyři hodin před realizací služeb Prodávajícím. Prodávající plně akceptuje spontánní rozhodnutí klientek (jakožto Kupujících) týkající se změny objednávky služeb salonu na poslední chvíli. Aby bylo možné našim klientům nabídnout vysokou kvalitu prémiových služeb, musíme být na prvním místě schopni efektivní organizovat a plánovat rozvrh našich kadeřníků. Pokud klientka (kupující) méně než dvacet čtyři hodin před plánovanou návštěvou salonu změní svoji objednávku služeb, kterou vytvořila v salonu (u Prodávajícího), může být Kupujícímu ze strany Prodávajícího účtováno 100 procent původní ceny objednané služby, kterou se Kupující rozhodl změnou své objednávky v času méně než 24 hodin před plánovaným termínem návštěvy salonu změnit, a tato služba nebyla na základě ad hoc rozhodnutí Kupujícího realizována.

Konzultace 

Konzultace k nabízenému zboží a službám je v případě koloristických služeb a služeb spojených s prodlužováním vlasů poskytována bezplatně dle časových možností prodávajícího.

Konzultace k výběru paruk a vlasových náhrad je zpoplatněna částkou ve výši 1.000 Kč, která je kupujícímu v případě realizace nákupu zboží – vlasové náhrady, paruky, tupé odečtena z celkové ceny výrobku.

Věrnostní karty a slevy

Prodávající si vyhrazuje právo změnit podmínky platné jak pro získání věrnostní karty, tak i pro držitele věrnostní karty, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Věrnostní karta je forma poukazu v tištěné podobě, který umožňuje Kupujícímu získat slevu z ceny služeb nabízených Prodávajícím podle níže uvedených podmínek:

 • Platnost slevové karty je nejvýše dvanáct měsíců od data vystavení věrnostní karty, anebo čtyř návštěv vlasového studia Kupujícím, podle toho, co nastane dříve.
 • Věrnostní karta je nepřenosná.
 • Kupující je pro čerpání slevy povinen automaticky předložit kartu Prodávajícímu.
 • Jeden kupující může být držitelem více věrnostních karet vystavených Prodávajícím, získané slevy lze sčítat, pokud není ze strany Prodávajícího uvedeno jinak.
 • Uznatelná sleva poskytnutá Kupujícímu se vztahuje pouze na služby nabízené prodávajícím podle aktuálního ceníku služeb vlasového studia v místě provozovny.
 • Věrnostní karta neopravňuje držitele/Kupujícího k čerpání slevy z ceny produktů nabízených Prodávajícím.

Kupující může věrnostní kartu získat:

 • Na základě prokazatelného doporučení služeb vlasového studia Změnaklepšímu třetí osobě (tj. nové klientce, nebo novému klientovi vlasového studia), která jakožto Kupující realizuje svůj doposud první nákup jakýchkoli služeb nabízených Prodávajícím v minimální hodnotě patnáct tisíc korun českých, a to v rámci jedné (první) návštěvy provozovny.
 • Na základě dalších akcí a uvážení Prodávajícího.
 • Prodávající si v případě jakýchkoli sporných událostí, či pochybností vyhrazuje právo odepřít vystavení věrnostní karty.

Pro čerpání slevy definované věrnostní kartou je potřeba, aby držitel – Kupující:

 • V průběhu platby za čerpané služby automaticky předložil věrnostní kartu Prodávajícímu.
 • Umožnil svoji identifikaci, anebo vyvinul potřebnou součinnost při své identifikaci, jakožto držitele věrnostní karty, protože je věrnostní karta nepřenosná.

Výkup vlasů/darování vlasů 

Veškeré úkony spojené s výkupem, nebo darováním vlasů jsou v případě, kdy dojde k uzavření dohody o prodeji, nebo darování vlasů poskytovány bezúplatně. V případě, kdy nedojde k uzavření dohody mezi prodávajícím a kupujícím, je klient (prodávající) povinen uhradit náklady spojené s provedenými úkony dle aktuálního ceníku služeb Prodávajícího.

Realizace kvalifikačních certifikátových kurzů a školení

Kupující (školená osoba/klient) je povinen na základě výzvy prodávajícího (typicky dva týdny před plánovaným termínem realizace kurzu/školení) uhradit celkovou část ceny kurzu/školení do termínu splatnosti, jenž je uveden na vystaveném daňovém dokladu. Úhradou celkové ceny kurzu/školení je dle těchto Obchodních podmínek uzavřena kupní smlouva (objednávka) mezi prodávajícím a kupujícím, která opravňuje kupujícího k účasti na kurzu/školení v písemně stanoveném termínu a času, jenž je uveden na daňovém dokladu.

Pokud se kupující z jakéhokoli důvodu nemůže účastnit školení v termínu a času, který je definován v předchozím odstavci, je prodávající povinen refundovat kupujícímu částku podle těchto storno podmínek:

90 % z ceny kurzu/školení při zrušení klientem méně než 30 dní před plánovaným termínem realizace kurzu/školení;
50 % z ceny kurzu/školení při zrušení klientem méně než 15 dní před plánovaným termínem realizace kurzu/školení;
0 % z ceny kurzu/školení při zrušení klientem méně než 7 dní před plánovaným termínem realizace kurzu/školení.

Kupující je vždy povinen o zrušení objednávky informovat prodávajícího písemnou formou. Nerefundovatelná část ceny kurzu bude v tomto případě prodávajícím použita na úhradu nákladů za školitele a podnájem, nebo pronájem školicích prostor.

Pokud dojde ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího, a to v jakékoli době do plánovaného termínu kurzu/školení, kupujícímu bude refundována celá cena kurzu/školení, přičemž náklady za školitele a pronájem školicích prostor nese v plné výši prodávající.

Nepřevzetí zásilky a opožděné storno 

Pokud zákazník provede storno objednávky po jejím odeslání, je povinen uhradit vzniklé náklady pro její přípravu a expedici. To je především balné, dopravné, poštovné a veškeré náklady spojené s přípravou produktů, jako je výroba pramínků, bělení, odbarvování, výroba slepků pro určitou metodu, telefonické hovory apod. Tyto náklady budou přesně specifikovány ve faktuře. Bez její úhrady bude zákazník blokován pro další obchodní spolupráci.

Skladné – nepřevzetí zboží kupujícím

Pokud kupující nepřevezme zboží, které bylo předmětem objednávky, a to buď fyzicky na některé z výše uvedených adres, anebo zboží, které bylo na adresu kupujícího zasláno poštou (a navrátilo se prodávajícímu zpět jako tzv. “nepřevzatá zásilka”), bude kupujícímu od desátého dne uložení nepřevzatého zboží v obchodních prostorách prodávajícího, kdy dojde k naplnění této podmínky, účtováno prodávajícím skladné ve výši 30 Kč za každý den, kdy nedošlo v převzetí zboží kupujícím. Pokud výše skladného dosáhne ceny zboží v objednávce, má prodávající za to, že kupující ztratil o zboží zájem a zboží si ponechá bez nároku kupujícího na jakoukoli kompenzaci ze strany prodávajícího.

Reklamace 

Při reklamaci je nutné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Veškeré úkony týkající se vlásenkářství a práce s vlásenkami musejí být v průběhu reklamace řešeny výhradně prodávajícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak; v opačném případě ztrácí kupující právo na záruku na zboží a služby.

Pokud se objeví na zboží vada, je nutno jej reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vlásenek způsobeném jejich obvyklým užíváním, neodbornou aplikací či odnětím (v případě, kdy tento úkon není přímo prováděn prodávajícím) či nedodržováním zásad správné péče (o kterých je kupující vždy seznámen buď při prodeji, popř. ve formě informací dostupných na internetové adrese www.dlouhovlaska.cz, popř. v obsahu tematické elektronické brožury, která je zaslána kupujícímu). U vlasů prodávaných za nižší cenu (zboží druhé jakostní třídy) se záruka nevztahuje na důvody, pro které byla sleva poskytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození pramínků vlasů, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s běžnou doporučenou vlasovou údržbou.

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Je nutné si uvědomit, že prodávané vlasy k prodloužení již nejsou přirozeně vyživovány a postupem času se „vysušují“. Tento proces není vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci na vlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarveny, barveny, chemicky trvaleny, stříhány, byla na ně aplikována invazivní chemie(např. Silver šampon), došlo k evidentnímu poškození při ondulaci horkým železem (žehlení, kulmování apod.), nebo došlo k mechanickému poškození (např. česáním hřebeny s příliš ostrými břity) atd..

Vlasy prodávané na gramy ve volném copu obsahují různé délky vlasů. Vlasy se prodávají nezpracované, různé délky vlasů v copu nejsou vadou výrobku, proto jsou nezpracované vlasy cenově zohledněny oproti vlasům zpracovaným. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasech učených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů a seznámit se s jejich účinkem.

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsou specifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí, barvení, časté fénování atd. Natáčením, permanentním trvalením, ondulací vlasů může dojít ke ztrátě původního tvaru vlasů i jakosti vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratit původní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku. Pro dosažení semipermanentní tvarové změny vlásenek je doporučeno provádění tzv. vodové trvalé (tzv. „foukané“ – pozor, nezaměňujte za permanentní trvalou ondulaci) na místo ondulace horkým železem (tj. kulmování či žehlení vlasů apod.).

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávaní a drobné uvolňování vlasů z vlásenek je běžným procesem a není vadou výrobku.

Vlasy dodávané v blond odstínech (vyjma vlásenek, které jsou vysloveně označeny jako panenské – tj. chemicky nikterak neupravované) jsou chemicky upravené do požadovaného odstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně, doporučuje se aplikace vyživujících přelivů na místo užití barev s vyšší koncentrací peroxidu vodíku než 3 %. Vlasy nelze permanentně trvalit (např. pomocí přípravků obsahujících kyselinu thioglykolovou nebo preparátů na obdobné bázi narušujících disulfidovou vazbu). Dalšími mechanizmy, které obzvláště v letních měsících snižují kvalitu vlásenek, je působení silného slunečního svitu, mořské vody apod. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, aby nedocházelo k jejich vysoušení, třepení konečků a lámavosti.

Veškeré vlasy určené k prodloužení potřebují dostatečnou péči a kvalitní výživu, zejména vlasy odbarvené do světlých odstínů. Prodloužené vlasy se nesmí česat či jakkoli tepelně ondulovat horkým železem mokré.

Pokud nebyl prodávající předem upozorněn na možné zdravotní či psychické komplikace, které mohou kupujícímu aplikací vlásenek nastat, pak prodávající nenese za toto žádnou zodpovědnost a vzniklou situaci nelze řešit jako reklamaci zboží.

Další informace, jak se správně starat o prodloužené vlasy, najdete v sekci „Péče o prodloužené vlasy“.

Vyšší moc 

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

Postup pro vrácení nebo výměnu zboží

Kupující podrobně popíše důvod výměny či vrácení a uvede platný kontakt, nejlépe telefonní číslo a e-mail. Uvedené informace kupující odešle na e-mail: info@dlouhovlaska.cz.

Vlasy kupující odešle na adresu Dlouhovláska – vlasové studio Změnaklepšímu, Novotného 1273/2, 152 00 Praha. K výměně je nutné přiložit kopie dokladu o zaplacení (hotovostní platba) a zajistit dodání zboží, jež vracíte. Pramínky vlasů musí být vráceny v naprosto stejném stavu i váze, jak byly odeslány. Vlasy se nevracejí na dobírku, ale peníze jsou vráceny převodem na konto kupujícího. Odnětí již aplikovaných vlásenek, jež jsou předmětem reklamace, jinou osobou, než prodávajícím, může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou a ke spokojenosti zákazníka. Lhůta 30 dnů zahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno pro kupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval. Při uplatnění reklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávným skladováním či nesprávnou péči o zboží.

Zboží při odesílání doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy.

Prodejce neakceptuje vrácení zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně.

Výroba paruky, tupé, třásní, tres, vlasových náhrad apod. (dále jen díla) – vlásenkářská činnost

Kupující bere na zřetel skutečnost, že technologickým zpracováním vlasů (tzv. poutkováním vlasů do montury paruky/vlasové náhrady, anebo třásněním) dojde k dalšímu zkrácení vlasů o přibližně 5-10 cm délky.

Prodávající se zavazuje k dodání díla do šesti kalendářních měsíců od doby, kdy Kupující Prodávajícímu prokazatelně doručil kompletní materiály a podklady pro výrobu vlasové náhrady, o čemž bude kupující informován zprávou, nebo telefonicky. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena v okamžiku úhrady části, nebo celé ceny realizace díla na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím.

Kupující dodá Prodávajícímu elektronickou kopii řádně vyplněné listiny (obrazu) s mírami popisujícími jednotlivé rozměry hlavy v centimetrech, které jsou nutné pro výrobu díla (měřte napevno krejčovským metrem). Kupující v písemné formě uvede svoji představu o délce, odstínu a vlnitosti vlasů použitých při výrobě díla (např. „rovné blond vlasy”). Elektronickou kopii listiny (obrazu) s mírami pro výrobu díla Kupující elektronicky zašle na emailovou adresu příjemce evropskevlasy@email.cz, anebo info@dlouhovlaska.cz, anebo doručí osobně na adresu Provozovny.

Platba za realizaci díla je vratná podle následujících storno podmínek, vyjma případu, kdy by Prodávající nebyl schopen dílo zhotovit do šesti kalendářních měsíců od dodání kompletních materiálů Kupujícím a Kupující písemně nesouhlasils prodloužením výrobní lhůty:

90 % z ceny realizace díla při zrušení objednávky Kupujícím v době kratší než dva dny od uzavření kupní smlouvy;

50 % z ceny realizace díla při zrušení objednávky Kupujícím v době delší než dva dny od uzavření kupní smlouvy.

Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu objemu vlasů použitých v díle, koloristické a jakostní změny na díle, třepení vlasových konečků, cuchání vlasů, uvolňování vlasů z montury nebo narušení montury či fyzickou změnu rozměrů montury, narušení třásně apod. Kupující bere na vědomí, že Prodávající se při výrobě díla řídí informacemi a rozměry, které mu byly dodány Kupujícím. Za správnost rozměrů nutných pro výrobu díla ručí Kupující a prodávající za toto nenese žádnou zodpovědnost.  Kupující bere na zřetel, že finální rozměry díla se mohou lišit až o 5 centimetrů oproti fyzicky měřeným rozměrům hlavy, což je dáno výrobními tolerancemi.

Pokud nebude dohodnuto jinak, Kupující bere na vědomí, že k předání Díla dojde v salonu Dlouhovláska na adrese Novotného 1273/2, Praha. Při předání Prodávající zajistí dokončení požadovaného střihu na díle podle požadavků Kupujícího a seznámení Kupujícího s užíváním díla.

Kupující se zavazuje dbát správné péče o dílo. Péče o dílo je následující. Dílo doporučujeme pro účely mytí a regenerace po dohodě zaslat na adresu Prodávajícího, nebo předat zkušeným profesionálům.

Pokud se Kupující rozhodne jinak, doporučujeme dílo umývat zcela minimálně a šetrně. K umytí/zbavení montury a vlasů mastnoty a drobných nečistot doporučujeme použít vyživující šampon, popř. šampon se silně kyselým pH a zvýšeným obsahem silikonů. Mytí neprovádíme „chaotickým způsobem”, ale jemně a šetrně tak, aby se vlasy do sebe nezacuchaly. Po každém umytí díla doporučujeme regeneraci – např. s pomocí přípravku Gestil Wonder apod. Po umytí doporučujeme na dílo v dostatečném množství aplikovat bezoplachové sérum – např. olej Gliss Kur apod., díky kterému je rozčesání vlasů méně invazivní. Po ošetření doporučujeme ponechat dílo k volném uschnutí na stojanu (polystirenové hlavě apod.), anebo dílo fénovat středně teplým vzduchem. Česání díla doporučujeme provádět s použitím speciálního kartáče – značky Detangler apod.

S parukou/tupé/vlasovou náhradou nasazenou na hlavě nedoporučujeme provádět sportovní aktivity (např. plavání, potápění, aerobní aktivity apod.). Před spánkem doporučujeme dílo odložit na stojan(polystirenovou hlavu apod.).

Dílo doporučujeme přibližně dvakrát až třikrát za rok zaslat po předchozí domluvě na adresu Provozovny Prodávajícího, nebo k jakémukoli specialistovi v oblasti vlásenkářské výrobky na komplexní údržbové práce(minimálně na mytí a regeneraci díla).

Kupující bere na zřetel, že typická životnost díla i při správném zacházení je přibližně jeden rok.

Půjčovné 

Prodávajícím může být jako projev dobré vůle v reakci na písemnou žádost Kupujícího jakékoli Dílo (typicky: paruka, tupé, vlasové třásně, vlasové tresy, vlasové náhrady, vlasové prameny apod.) vzato zpět. Kupující se však v tomto případě zavazuje uhradit půjčovné, které je cenou obvyklou a činí 1.000 Kč (slovy: -jedentisíckorunčeských-) bez DPH za každý započatý den zápůjčky Díla (počínaje dnem předání Díla Kupujícímu) až do dne prokazatelného vrácení Díla Prodávajícímu. K ceně půjčovného může Prodávající přičíst další účelně vynaložené náklady – např. na úpravu Díla, nebo opravdu Díla, která je nutná po vrácení Díla Kupujícím vynaložit tak, aby Dílo mohlo být znovu použito.

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít